వేప దంతరక్షణి

neemtre
neemtre


ఓషధీ గుణములుగు వేప గానుగ చంద్ర మొదలగు చెట్టు పుల్లను మెత్తగా కుంచెగా నమిలి ప్రతి దంతపండ్ల పొడిని చేపిన శుభ్రపరచుకోవాలి మిరియాలో లాభాలు చేపిన దంతాలుగా లకు లాభారల దృదడంగా తయారవుతుంది ఓషదీ గుణలాలు కల పుల్లతో లేక పొడిలో పళ్ళు తోయకినసం అవుతుంది ఆ ఓషథీ గుణాలు మొత్తం శరారానికీ లభిస్తాయి