‘వార్త నెట్‌ వీక్షకులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

 

 

 

‘వార్త నెట్‌ వీక్షకులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు
-డాక్టర్‌ గిరీష్‌కుమార్‌ సంఘీ ,చైర్మన్‌ అండ్‌ మే నేజిండ్‌ డైరెక్టర్‌, వార్తwisher PONGALAA