మహనీయుల మాట

rabindranath tagore
rabindranath tagore


అజ్ఞానం విజ్ఞానం వైపునకు పయనిచే అవకాశంఉంది కానీ మూఢత్వం పతనం వైపునకు దారి తీస్తుంది.