మహనీయలమాట

mahatma gandhi
mahatma gandhi


ఇతరులతో పోల్చుకోవడం ఇతరుల నుంచి ఆశించడం ఈ రెండూ వదిలేస్తే జీవితంలో సగం సమస్యలు పోతాయి