బాల గేయం

balageyam
balageyam


వసంత బుతువు వచ్చింది
కోయిల పాటలు పాడింది
మామిడి వాసన నచ్చింది
ఉగాది పండగ తెచ్చింది
చెరువులో నీరు వండిది
ఎండలు బాగా కాచాయి
వర్ష బుతువు వచ్చిది
గొడుగులు బయటకు తీశారు
రైలు వితర్తులు వేశారు
చల్లని వెన్నెల కాచిది
నవ్వుల వెలుగులు నింపిది
భోగి మంటలు తెచిఇంద
సంక్రాతి పండగ వచ్చింది
శిశిరయ బుతువు వచ్చింది
చలితో వణుకు పుటిటంది
వేడికి మందు నవ్వులు
చలికి మందము రగ్గులు

బాల గేయం
వసంత బుతువు వచ్చింది
కోయిల పాటలు పాడింది
మామిడి వాసన నచ్చింది
ఉగాది పండగ తెచ్చింది
చెరువులో నీరు వండిది
ఎండలు బాగా కాచాయి
వర్ష బుతువు వచ్చిది
గొడుగులు బయటకు తీశారు
రైలు వితర్తులు వేశారు
చల్లని వెన్నెల కాచిది
నవ్వుల వెలుగులు నింపిది
భోగి మంటలు తెచిఇంద
సంక్రాతి పండగ వచ్చింది
శిశిరయ బుతువు వచ్చింది
చలితో వణుకు పుటిటంది
వేడికి మందు నవ్వులు
చలికి మందము రగ్గులు

బాల గేయం
వసంత బుతువు వచ్చింది
కోయిల పాటలు పాడింది
మామిడి వాసన నచ్చింది
ఉగాది పండగ తెచ్చింది
చెరువులో నీరు వండిది
ఎండలు బాగా కాచాయి
వర్ష బుతువు వచ్చిది
గొడుగులు బయటకు తీశారు
రైలు వితర్తులు వేశారు
చల్లని వెన్నెల కాచిది
నవ్వుల వెలుగులు నింపిది
భోగి మంటలు తెచిఇంద
సంక్రాతి పండగ వచ్చింది
శిశిరయ బుతువు వచ్చింది
చలితో వణుకు పుటిటంది
వేడికి మందు నవ్వులు
చలికి మందము రగ్గులు

బాల గేయం
వసంత బుతువు వచ్చింది
కోయిల పాటలు పాడింది
మామిడి వాసన నచ్చింది
ఉగాది పండగ తెచ్చింది
చెరువులో నీరు వండిది
ఎండలు బాగా కాచాయి
వర్ష బుతువు వచ్చిది
గొడుగులు బయటకు తీశారు
రైలు వితర్తులు వేశారు
చల్లని వెన్నెల కాచిది
నవ్వుల వెలుగులు నింపిది
భోగి మంటలు తెచిఇంద
సంక్రాతి పండగ వచ్చింది
శిశిరయ బుతువు వచ్చింది
చలితో వణుకు పుటిటంది
వేడికి మందు నవ్వులు
చలికి మందము రగ్గులు

బాల గేయం
వసంత బుతువు వచ్చింది
కోయిల పాటలు పాడింది
మామిడి వాసన నచ్చింది
ఉగాది పండగ తెచ్చింది
చెరువులో నీరు వండిది
ఎండలు బాగా కాచాయి
వర్ష బుతువు వచ్చిది
గొడుగులు బయటకు తీశారు
రైలు వితర్తులు వేశారు
చల్లని వెన్నెల కాచిది
నవ్వుల వెలుగులు నింపిది
భోగి మంటలు తెచిఇంద
సంక్రాతి పండగ వచ్చింది
శిశిరయ బుతువు వచ్చింది
చలితో వణుకు పుటిటంది
వేడికి మందు నవ్వులు
చలికి మందము రగ్గులు

బాల గేయం
వసంత బుతువు వచ్చింది
కోయిల పాటలు పాడింది
మామిడి వాసన నచ్చింది
ఉగాది పండగ తెచ్చింది
చెరువులో నీరు వండిది
ఎండలు బాగా కాచాయి
వర్ష బుతువు వచ్చిది
గొడుగులు బయటకు తీశారు
రైలు వితర్తులు వేశారు
చల్లని వెన్నెల కాచిది
నవ్వుల వెలుగులు నింపిది
భోగి మంటలు తెచిఇంద
సంక్రాతి పండగ వచ్చింది
శిశిరయ బుతువు వచ్చింది
చలితో వణుకు పుటిటంది
వేడికి మందు నవ్వులు
చలికి మందము రగ్గులు

బాల గేయం
వసంత బుతువు వచ్చింది
కోయిల పాటలు పాడింది
మామిడి వాసన నచ్చింది
ఉగాది పండగ తెచ్చింది
చెరువులో నీరు వండిది
ఎండలు బాగా కాచాయి
వర్ష బుతువు వచ్చిది
గొడుగులు బయటకు తీశారు
రైలు వితర్తులు వేశారు
చల్లని వెన్నెల కాచిది
నవ్వుల వెలుగులు నింపిది
భోగి మంటలు తెచిఇంద
సంక్రాతి పండగ వచ్చింది
శిశిరయ బుతువు వచ్చింది
చలితో వణుకు పుటిటంది
వేడికి మందు నవ్వులు
చలికి మందము రగ్గులు