నీతీ కధ

neethi kathalu
neethi kathalu


ఎవరు త్రవ్విన గోతిలో వారే పడతారు
నల్లమల ఆడవుల్లో ఒక చెట్లు పై కాకి కోకిల ఉండేవి రంగులోరండూ ఓక్కటేయైనా స్వరంలో తేదా వలన కోకిలను పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చేవి ఆ ఆవకాశం రానే అదును లనుకోని దుర్భనిన గల వాకి నిద్రసుకత నిద్ర తేచి చూసేకునాకనడు రెట్టపడ బట్టలు పాడైపోయ ఇత అతనికి పట్టరాని కోపయొచ్చి అటూఇటూ చూశాడు అపేడేకోకకి నివాసమైన చెట్టకోమ్మపై వాలింది అదే తనపై రెట్ట వేపిందిని తలచి బాణం గురింపెటిట ఎవరు ప్రతవ్వుకున్న గోతాలో వారే పడతారు రఅనే సత్యం అక్షరం అక్షరాల రనేరవేరింది కాకీ విషయంలో