నీతీ కథ

neethi kathalu
neethi kathalu


మంచి మనసు శ్రీపురం గ్రామంలోని ఉన్నత పాఠశాలలు ఉమేశ్వర్‌ అనే విద్యార్థా 10వ తరగతి చదువుతున్నాడు అతడు చిన్నప్పటి నుంచీ ఎప్పుడు తరగతిలో మెదటి ర్యాంకే వచ్వేఆడు ఉనాద్యాయులు ఎప్పుుడు ఉమేశ్వర్‌ను చూసి బుద్ది వారిని మందరిని చేవాడు ఎవరితోనూ,వారిని మందలించేవాడు దీంతో ఎవరాలోను అనుమానం వచ్నిఆ నివృతివారిని పైగా చదువురని హేళన చసేకత పేగ్గవాడు మౌనంగా ఉండే వాడు నృపాల్‌ కు చదువురాకరున్న అందరికీ సాయం చేసే గొప్పగుణం ఉంది ఆ రోజు సెలవుదినం రింబ్తఎ మోహన్‌ నితీష్‌ రంగన్నతో దాగుడుమాతరులు ఆడుతున్నాడు అటూ వెళ్తేన్న సనృపాల్‌ అది చూది వురును వేగంతో వెళ్లి తాచుపామును పల్లుకిని పకక్కఉ వేయడెయాడు తాచుపాము నృసాలను కాటువేసింది మంచి మనస ఉండలి అని నీద్వారా తెలేసుకున్నాను నాకంటే నువ్వే ఎంతో గిప్నవాడివి నేననూ నీలా రమారుతాను అన్నాడు నృపాల్‌ ఎంతో సంతోషించాడ