నీతీ కథ

neethi kathalu
neethi kathalu


తెలివైనవారు తడుకు పేట గ్రామంలో విష్లు శర్మ అనే పండితుడు ఉండేవాడు శర్మకు తానే గోప్పపండితుడు గర్వం ఉండేది చదువురాని వారిని చూసి చులకునగా మాట్టాడునువాడు ఇక రోజు ఏమండి రేపే ఉదయం డానురనానగన్న ఇంటికి దావాలి ఎక్కువటా ఎండిన కోబంబరిన నేను తీసుకెఇ అమ్మాఇంతవవరకు నేడు కోట్ట లేదన్న ఈ చరాకోలు చరేతిల రుంచుకరెవగం అలవాటుంఇ అన్నాడన నాగనన ముక్కులు మ్లోగా ఆనడానేఉ నడడుదేచ ఏమంటారు ఆడింఆదు రాగయుక్తంగా నేనేక నాదానికన రాగుక్తంగ పోడితే మరింత వేగంగా పండతే నా ఎదుదకు నచ్చన ఇచనపాను నడవపాడింది నాగన్న గ్రామనీ పాగ గాను వేగాంగా చరువురానా వారినిక చులకన వచేపి మాట్టా డంటం మానుకన్నాడు.