నీతీ కథ

neethi kathalu
neethi kathalu


పదవతరగతి పరీక్షలు ముగియగానే గిరీష్‌ హరి సందీష్‌లు హాస్టల్‌ నుంచి బ్యాగులు సద్దుకోని పట్నం నుంచి సోంత ఊళ్ల బయటుదేరారు వచ్చేటప్పుడు దానిలో సెలవులు అయ్యాక బాగాచదువుకొని ఉద్యోగలు చేస్తే పదిమందికి సాయపడాలని అనుకున్నారు ఎవరి వాళ్లు వాళ్ల గ్రామాల్లో చురుకున్నారు.పదవతరగతి పరీక్షకులురాసి వచ్చిన కొడుకులను చూసిన తల్లిదండ్రులు సంతోషపడ్గారు పదవ తరగతిలో మంచి మార్కులు రావాలన దేవునికి ప్రార్థించారు హరి సందీష్‌లు పాసైనారు తల్లిదండ్రులు చాలా సంబరాపడ్దారు ఇంజనీర్‌ గా చేసివదేశలకు పపాలని మంచి స్థాయిలో మునిగి ఈదగారు రోజుఉలు గడుస్తున్నాయి కోడుకులను ఎప్పుడు తేలియాడుతున్నారు ముగ్గురు కూడా ఇంటర్‌ పరాక్షల్లో బాగా మార్కులు సాథించి ఇంజనీరింగ్‌ మెడిసన్‌ వైపు వెళ్లారు సంభవించింది ఇతర దేశాలకు వెళిన విద్యార్తులకు ఉద్యోగాలు దొరకక తిరిగా రావడం ఉద్యోగాలు చేస్తూ కష్టంపడడం జరుగుతుంది ఒకటి అనుకుంటే మరోలా జరిగింది అనుకున్నారు బాగా ఆలోచించారు బిద్డలను పిలిపించి మీరు మన దేశంలో చరువుకిని ఉండాలని ఎక్కడికి వెళ్లొదు ఇక్కడే ఉండాలని చప్నారు గీరీష్‌వరి దేశసూవ చేయాలన్న వారి కోరిక నరెవురుటకు బీజం ఇంకా పెంచుకుని ప్రథమ శ్రణిలో పాసైనారు జాతీయ స్థాయిలో ర్యాంకులు తెచ్చుకొని బిడ్డల ఖ్యాతిని చూసి ఉప్పొంగాపోయారు బిడ్డలు పొందిన విద్యనంతా దేశ సేవకు ధదపోయారుని గిరాష్‌ హరి సందీప్‌ల తల్లిరండ్రులు పదిమందికి చెప్తూ దేశభక్తిని ప్రజలకు తెలువసాగారు