నీతీ కథ

neethi kathalu
neethi kathalu


హద్దే ముద్దు
ఒక అడవిలో పళ్ల చెట్ట ఎక్కువగా వుండి కోతుల గుంవుకు ఆలావాలంగా వుండేది అందులో పిల్లలో జటుటగా చేరి కొమ్మలపై వివిధ విన్యాపాలు చేస్తే పళ్లు ఆరగిస్తూ చాలా చాలా సందడిచేరస్తూ వుండేవి అవి ఎంత అడుకున్నా ఫరవలేదుకానీ ఒంటరిగా చడొరికి ఇతర జంతువు ప్లిల్పి తెగ పతాయించసాగాయి ఇకసారి మేకపిల్ల కపిపిస్తే దాని తోకేచ మరోసారి పిల్లిపిల్ల చెవు గుంజతూ ఇంకోసాఇ జింక వీపుమాద కెక్కి బాగా ఏడిపించాయి.జిరాపిలు నేపనుకున్నాయి ఏనుగు ఒక్కసారిగా కొమ్మల్ని పట్టుకుని ఊపే యపాగాయి దాంతో కోతులు రుడేగపళ్లలా చట్టమీద పర్వతమంత ఎత్తుకుంది పైకెత్తి ఆడించాయి. లబోదిబోమంటూ కాళ్లబేరానికొచ్చాయి. ఆడవిలకలపి మెలసి ఉండాలంటే వేటి హదుదలో నిక్కచ్చిగా చెపాపయి సేనని బుద్దిదగా సేదరీరాయి అల్లరా చేయాల్సదదే తగదు ఆడవి ఆహ్లాదం అని హితవు చెప్పింది ముసలి కోతి.