నీతికథ

neethi kathalu
neethi kathalu


అనగనగా ఓ దట్టమైన అడవిల ఎన్నో జంతువులు ఏనుగులు పులులు సంహాలు లాంటి పెద్ద పెద్ద జంతువులతోపాటు కోతులు కుండేళ్ల ఉడుతలు వంటి చిన్న చిన్న జంతువులకు కూడా జీవిస్తుంది డేవి ఆ ఆడవిలో ఒక కుందేలు ఉంది తల్లని ఓళ్లు అందమైన కళ్లతో చలాకీగా ఉండేది అది అన్ని జంతువులతో స్నేహంగా ఉండేది నాకిప్పు చాలా ఆకలిగా ఉంది నేను సహాయం చేయలేను అంది ఏనుగు అక్కడి నుండి జింక దగ్గరకి వెళ్లింది నేస్తం నీ పొడవైన కొమ్మలతో నున్న వెంటడిస్తున్న కుక్కల్ని భయపెటుట అని కోరింది నేనిప్పేడు కుదేలు అడుకుమాటులు నక్కమేకను కూడా సహయం చేయం చేయమని ఆడిగింది అది తన బుల్లి బుల్లి పిల్లలతో ఆడుకుంటూ ఉంది అవి కూడా తమ పనులన్నాయని తప్పిచుకున్నాయి బుజ్జి కుందేలుకు ఏడుపొచ్చేసింది. వెనకనుండి కుక్కలు అందకుండా కోతి ఉన్న చెట్టు దగ్గరకి వెళ్లంది ఆడుకుంటూ అవి కూడా సహాయం చేయమని ఆడిగింది అవి కూడా తమ అప్పటికే పరిగెత్తి పరిగెత్తి బాగా ఆలిసిపోయింది తనకు ఎవరూ సహయం చేయురు తనను తానే రక్షించుకోవలి అనుకుంది చివరికి బుజ్జి కుందేలు తన ఆత్మబలంతో ఆపద నుండి ఆత్మబలంతో సమస్లను ఒంటరిగానైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్దిపడి ఉండాలి.