తిరుప్పావై : పాశురం

GODADEVI
GODADEVI


ముప్పత్తుమూవర్‌ అమరర్కుమున్‌ శెను€,
కప్పమ్‌ తవిర్కుమ్‌ కలియే! తుయిలెళా§్‌ు,
శెప్పముడై యా§్‌ు! తిఱలుడైయా§్‌ు! శెత్తార్కు వెప్పం కొడుక్కుమ్‌ విమలా! తుయిలెళా§్‌ు
శెప్పన్న మన్ములైచ్చెవ్వా§్‌ు చ్చిఱు మరుజ్గుల్‌
నప్పిన్నై నజ్గా§్‌ు! తిరువే! తుయిలెళా§్‌ు
ఉక్కముమ్‌ తట్టొళియుమ్‌ తన్దున్‌ మణాళనై
ఇప్పోతే యెమ్మై నీరాట్టేలో రెమ్బావా§్‌ు
భావం: ముప్పది మూడుకోట్ల దేవతలకు ఆపద వచ్చు నేమోయని, వారి భయమును పోగొట్టులకై శత్రువ్ఞలను భయపెట్టువాడు, మనోవాక్కాయ కర్మలతచేత ఆశ్రితశత్రువ్ఞలకు భయజ్వరము కలిగించువాడు. బలముగలవాడు అయిన ఓ కృష్ణా మేల్కొనుము. బంగారు చెండుల వంటి మరియు సుకుమారమైన స్థనసౌందర్యముకల ఎర్రని పెదవ్ఞలు కల సన్నని నడుము కల లక్ష్మీసంపన్నురాలా! నీలా! నిద్ర మేల్కొని నడిచిరావమ్మా! విసనకర్ర మరియు అద్దము ఇవ్వవమ్మా! నీ వల్లభుని మాతో స్నానమాడుటకు ఒప్పించవమ్మా! అని వెలుపలి గోపికలు నీలాదేవిని కోరుతున్నారు.
ఫలం: అన్యోన్య దాంపత్యం

తాజా ఏపి వార్తల కోసం క్లిక్‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/andhra-pradesh/