అగ్ని4 క్షిపణి ప్రయాగం విజయవంతం

Agni4
Agni4

అగ్ని4 క్షిపణి ప్రయాగం విజయవంతం

బాలసోర్‌: అణ్వస్త్ర వాహక వ్యూహాత్మకం క్షిపణి 4 పరీక్ష విజయవంతంమైంది.. ఒడిసాలోని బాలసోర్‌ నుంచి ఈ క్షిపణిని విజయవంతంగా ప్రయోగించారు.